ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

α) Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων εταιρειών Ε.Ε., Ο.Ε.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος εταιρειών με νομική μορφή  Ετερόρρυθμη Εταιρεία και Ομόρρυθμη Εταιρεία, είναι η 30η Ιουνίου 2015.
Η κατάθεση της Δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.

β) Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων εταιρειών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος εταιρειών με νομική μορφή  Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, καθώς και Ανώνυμη Εταιρεία  είναι η 30η Ιουνίου 2015.
Η κατάθεση της Δήλωσης,  γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.

γ) Φορολογικές Δηλώσεις Ατομικών επιχειρήσεων
Η καταλυτική ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ατομικών επιχειρήσεων, είναι η 30η Ιουνίου 2015.
Η κατάθεση της Δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά μέσω internet.
Για τις δηλώσεις ατομικών επιχειρήσεων, ισχύουν τα όσα καταγράφονται, παρακάτω για τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων σας ενημερώνουμε τα παρακάτω :

  1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εφόσον έχει πραγματικό εισόδημα (μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, τόκους καταθέσεων, συμμετοχή σε επιχείρηση, κλπ) ή τεκμαρτό εισόδημα (τεκμήρια διαβίωσης όπως χρήση οικίας, αυτοκίνητο,  κλπ) υποβάλει  υποχρεωτικά Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος. Συνεπώς στην περίπτωση που δεν διαθέτει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα δεν φέρει την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  2. Ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης εισοδήματος το σύνολο των φυσικών προσώπων (ιδιώτες)  καταθέτει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος έως και την 30η Ιουνίου 2015. Οι δηλώσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων κατατίθενται υποχρεωτικά μέσω internet. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών το σύστημα αποστολής δηλώσεων θα ανοίξει αρχές Μαΐου 2015 (η δική μας εκτίμηση είναι ότι περίπου από 11 Μαΐου και μετά η κατάθεση δηλώσεων θα είναι εφικτή).Σε περίπτωση που η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι χρεωστική (δηλαδή υπάρχει ποσό φόρου προς πληρωμή), το ποσό καταβάλλεται σε έως τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πληρώνεται έως 31/7/2015, ανεξαρτήτου ημερομηνίας κατάθεσής της φορολογικής δήλωσης.
  3. Να ενημερώσουμε ότι, είναι υποχρεωτική η δήλωση του συνόλου των εισοδημάτων, ανεξαρτήτου αν απαλλάσσονται φόρου ή όχι. Επομένως για το σύνολο των εισοδημάτων, που έχετε από τόκους θα πρέπει να λάβετε βεβαίωση τόκων από κάθε τράπεζα που διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό, έτσι ώστε τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων να συμπεριληφθούν στη φορολογική σας δήλωση. Το εισόδημα από τόκους καταθέσεων δηλώνεται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ποσού. Ομοίως θα πρέπει να λάβετε βεβαίωση για κάθε άλλη πηγή εισοδήματος που έχετε.

Για την αντιμετώπιση, αυτής σας της υποχρέωσης επιτρέψτε μας, να σας επισημάνουμε τα παρακάτω :

  1. Αναθέστε μας την εργασία σε νωρίτερους χρόνους απο αυτούς που οριοθετούν οι ως άνω ημερομηνίες λήξης της υποχρέωσης, για να μην δημιουργηθεί το άγχος και η πίεση της τελευταίας στιγμής. Πληροφοριακά αναφέρουμε , ότι οι δηλώσεις που θα μας ανατεθούν από 20 Ιουνίου και μετά, λόγω φόρτου εργασίας τελευταίων ημερών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση τους.  Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, συγκεντρώστε το σύνολο των δικαιολογητικών που αφορούν την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος και αναθέστε μας την εργασία άμεσα, προκειμένου να την μελετήσουμε και να την ολοκληρώσουμε χωρίς την πίεση χρόνου και τον όγκο συσσώρευσης εργασίας της τελευταίας στιγμής.
  2. Πληροφοριακά αναφέρω ότι, για την κατάθεση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και για κάθε συναλλαγή σας με την Εφορία (Φορολογικές Δηλώσεις, κλπ) απαιτείται η χρήση κλειδάριθμου. Σε περίπτωση που δεν τον έχετε ήδη λάβει, πρέπει άμεσα να ενεργήσετε, προκειμένου να τον παραλάβετε από τη Δ.Ο.Υ σας. Είμαστε σε θέση να παραλάβουμε για λογαριασμό σας τον κλειδάριθμο από την Δ.Ο.Υ.
  3. Έκπτωση φόρου από αποδείξεις έχουν όσοι δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Η έκπτωση αντιστοιχεί μόνο για το εισόδημα αυτό. Έκπτωση σε αυτή την περίπτωση υφίσταται από τις αποδείξεις Ιατρικών υπηρεσιών και φαρμακείων, καθώς και από το σύνολο των λοιπών αποδείξεων που αναγνωρίζονται ως έκπτωση φόρου. Για τις αποδείξεις Ιατρικών υπηρεσιών – φαρμακείων δεν υπάρχει όριο, ως προς το ποσό που μπορεί να δηλωθεί. Για τις λοιπές αποδείξεις το ποσό που μπορεί να δηλωθεί είναι έως 10.500,00 ευρώ και αναγνωρίζεται – εκπίπτει σε ποσοστό έως 10%  επί του δηλωθέντος εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις. Παράδειγμα, αν κάποιος δηλώνει εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις 20.000,00 ευρώ, μπορεί να δηλώσει λοιπές αποδείξεις (20.000,00  Χ 10% =) έως 2.000,00 ευρώ.
  4. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, εφόσον έχετε εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις  αθροίστε τις αποδείξεις που αφορούν την φορολογική σας δήλωση και καταθέστε τες μας, μαζί με την άθροισή τους. Η άθροιση να γίνει ξεχωριστά για : α) αποδείξεις από ιατρικές υπηρεσίες – φαρμακεία και β) για λοιπές αποδείξεις (έως 10.500,00 ευρώ).

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9). ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σχετικά με την υποβολή της δήλωσης  Ε9, θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα παρακάτω :

  1. Σε περίπτωση που εντός του έτους 2014 υπήρχε η οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή σας κατάσταση (ως προς την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, σε οποιοδήποτε ακίνητο ή ακίνητα), θα πρέπει έως και την 30/6/2015 να υποβληθεί δήλωση Ε9. Η υποβολή του Ε9 όπως και κάθε δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
  2. Για κάθε μεταβολή στην περιουσιακή σας κατάσταση που έχει πραγματοποιηθεί από 1/1/2015 έως και 31/5/2015, θα πρέπει έως και την 30/6/2015 να υποβληθεί δήλωση Ε9. Η υποβολή του Ε9 όπως και κάθε δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.
  3. Από 1/6/2015 και μετά σε οποιαδήποτε μεταβολή περιουσιακής κατάστασης, ο φορολογούμενος οφείλει να καταθέσει, μέσα σε ένα μήνα (από την ημερομηνία μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης), δήλωση Ε9. Παράδειγμα, αν έχουμε αγορά ενός ακινήτου την 17/6/2015, θα πρέπει για αυτή να υποβληθεί Ε9 έως και την 16/7/2015.