Επιχειρήσεις

Φοροτεχνικές Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Έναρξη/Διακοπή ατομικής επιχείρησης
 • Συστάσεις/Ενάρξεις/ Διακοπές Εταιρειών
 • Ενημέρωση, τήρηση και έλεγχος των λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων(Ε3)
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Εταιρειών(Ε5)
 • Σύνταξη και υποβολή Οριστικών Δηλώσεων(Ε7)
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Εταιρειών(Ε9),
  Συνταξη και υποβολή Δηλώσεων I.N.T.R.A.S.T.A.T
 • Σύνταξη και υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
 • Υποβολή Μηνιαίων Καταστάσεων Πελατών, Προμηθευτών και Συναλλαγών
 • E – παράβολο
 • Αιτήσεις Ρυθμίσεων οφειλών
 • Έκδοση ταυτότητας οφειλών
 • Ενημέρωση πληρωμών ή επιστροφών φόρων
 • Εσωτερικός έλεγχος και οργάνωση επιχειρήσεων
 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης ελέγχων επιχειρήσεων

Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Ηλεκτρονική Υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (Προσλήψεις – Αποχωρήσεις – Καταγγελίες)
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Έκδοση αποδείξεων
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ
 • Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας
 • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων